Work With Us

 • Sales Engineer 2 position

  job description


  ບໍລິສັດ ເອັສໂອເອ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເພື່ອຊ່ວຍໃນການຫາລູກຄ້າໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທາງບໍລິສັດ ແລະ ການຮັກສາລູກຄ້າເກົ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນການໃຫ້ຄຳປືກສາດ້ານ IT ແລະ ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ IT ໃຫ້ເແກ່ລູກຄ້າ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການພະງານວິສະວະກອນການຂາຍຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ


              -    ເປັນຍີງ ຫຼື ຊາຍກໍ່ໄດ້


              -    ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ


              -    ມີສະຫວັດດີການດີ  • ໜ້າວຽກທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດ:


             -    ເຮັດວຽກແຕ່ 8-17ໂມງ  • ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກງານ:


            -    ມີບຸກຄະລີກກະພາບດີ, ເວົ້າເກັ່ງ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ


            -    ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລີນຍາຕີໃນສາຂາຄອມພີວເຕີ, ບໍລິຫານທຸລະກີດ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ


            -    ມີພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງໃນການມາເຮັດວຽກ


            -    ມີໃບຂັບຂີ່


  ໝາຍເຫດ: ຖ້າມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນທາງບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ